Zapory firewall

Zapory firewall

Co to jest zapora?

Zapora jest oprogramowaniem służącym do ochrony komputera przed nieautoryzowanym dostępem oraz blokującym odbieranie lub przesyłanie danych w zależności od skonfigurowanego poziomu zabezpieczeń.

Czy to możliwe, abym miał zaporę sprzętową?

Zapora sprzętowa to urządzenie, do którego podłącza się komputery lub sieci w celu ich ochrony przed nieupoważnionym dostępem; jest używana głównie przez grupy sieci. Jeśli łączysz się z witryną partypoker za pomocą komputera w pracy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest używana zapora sprzętowa. Do tej kategorii należą routery i modemy. Poproś administratora sieci o skonfigurowanie portów 2147 i 443.

Czy oznaczają powszechnie używane terminy dotyczące zapór?

Port: Port jest połączeniem, za pomocą którego dane są wysyłane i odbierane w Internecie. Port może w danym momencie wysyłać lub odbierać dane w jednym kierunku (simpleks) lub jednocześnie w obu kierunkach (dupleks). Zabezpieczenia: Metody zapewniania, że dane przechowywane na komputerze nie mogą zostać odczytane ani ujawnione. W przypadku większości metod zabezpieczeń stosuje się szyfrowanie danych i hasła. Pakiet: Część wiadomości przesyłana przez sieć komutowaną. Adres IP: Adres IP identyfikuje komputer lub urządzenie w sieci TCP/IP. Sieci korzystające z protokołu TCP/IP kierują wiadomości do miejsc docelowych na podstawie adresów IP tych miejsc. Format adresu IP stanowi 32-bitowy parametr nEffect żądania, dzięki czemu strona zapory jest ogólnie w większym stopniu zgodna.

Jakie zapory są najczęściej używane przez użytkowników oprogramowania partypoker w systemie operacyjnym Windows?

Norton Personal Firewall:

Kliknij dwukrotnie ikonę Norton Internet Security na pasku zadań (w prawym dolnym rogu ekranu) lub kliknij polecenie Start > Wszystkie programy > Norton Internet Security. Kliknij opcję „Personal Firewall ON” (Włącz zaporę), a następnie kliknij przycisk „Configure” (Konfiguruj). Kliknij link „Program Control” (Sterowanie). Kliknij przycisk „Add” (Dodaj) i dodaj do listy pozycję PartyGaming. Zaznacz aplikację i zmień ustawienia dostępu internetowego z „Block All” (Blokuj wszystko) na „Permit All” (Dopuść wszystko). Kliknij przycisk OK i kliknij dwukrotnie ikonę partypoker, aby się połączyć. Alternatywna metoda Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Norton Internet Security na pasku zadań (w prawym dolnym rogu ekranu). Kliknij polecenie „Norton Internet Security Options” (Internetowe opcje bezpieczeństwa). Kliknij opcję „Firewall” (Zapora). W obszarze „HTTP Port List” (Lista portów) kliknij przycisk „Add” (Dodaj). Dodaj kolejno numery portów 2147 i 443. Kliknij przycisk OK i kliknij dwukrotnie ikonę partypoker242.com, aby się połączyć.

McAfee Personal Firewall Plus:

Kliknij dwukrotnie ikonę McAfee Security Center na pasku zadań (w prawym dolnym rogu ekranu) lub kliknij polecenie Start > Wszystkie programy > McAfee Security Center. Kliknij pozycję „McAfee Personal Firewall Plus”. Następnie kliknij opcję „Internet Applications” (Aplikacje internetowe). Kliknij przycisk „New Allowed Application” (Nowa dopuszczona aplikacja) i dodaj do listy pozycję PartyGaming. Zaznacz aplikację i ustaw opcję „Allow Full Access” (Zezwalaj na pełny dostęp). Zamknij okno i kliknij dwukrotnie ikonę partypoker242.com, aby się połączyć.

Zone Alarm:

Kliknij dwukrotnie ikonę Zone Alarm na pasku zadań (w prawym dolnym rogu ekranu) lub kliknij polecenie Start > Wszystkie programy > Zone Alarm. Po otwarciu aplikacji kliknij link „Program Control” (Sterowanie) po lewej stronie. Kliknij kartę „Program” po prawej stronie. Kliknij przycisk „Dodaj” w prawym dolnym rogu i dodaj do listy pozycję PartyGaming. Zaznacz aplikację na liście i zmień wszystkie znaki „?” na „√”.Zamknij wszystkie aplikacje i ponownie uruchom komputer, aby zalogować się do witryny partypoker.

Freedom Firewall:

Kliknij polecenie Start > Wszystkie programy > Freedom. Po otwarciu aplikacji kliknij opcję „Firewall” (Zapora) po lewej stronie. Kliknij opcję „Internet Access Rules” (Reguły dostępu do Internetu). Kliknij przycisk „Add Program” (Dodaj program) u dołu i dodaj do listy pozycję PartyGaming. Zaznacz aplikację i opcję „Allow” (Zezwalaj) znajdującą się na dole. Zamknij wszystkie aplikacje i zaloguj się do witryny partypoker.

Kapersky DefenderPro Firewall:

Otwórz zaporę, klikając ikonę na pasku zadań (w prawym dolnym rogu ekranu). Kliknij menu „Service” (Usługa) na górnym pasku menu i wybierz polecenie „Application Rules” (Reguły aplikacji). Kliknij przycisk „New” (Nowy). W obszarze „Action” (Akcja) wybierz opcję „Allow activity of the application according to its type” (Zezwalaj na określoną aktywność aplikacji). W obszarze „Rules Description” (Opis reguł) kliknij przycisk „Specify the application name” (Określ nazwę aplikacji). Przejrzyj folder programów i wybierz aplikację PartyGaming. Kliknij przycisk „Select” (Zaznacz), a następnie przycisk „Finish” (Zakończ). Zamknij wszystkie aplikacje i zaloguj się do witryny partypoker.

Windows XP Firewall:

Kliknij polecenie Start > Panel sterowania > Zapora systemu Windows lub Centrum zabezpieczeń. Po otwarciu okna kliknij kartę „Exceptions” (Wyjątki). W obszarze „Programy i usługi” kliknij przycisk „Dodaj program”. Dodaj do listy pozycję PartyGaming i kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk OK i zamknij wszystkie aplikacje. Zrestartuj komputer i połącz się z witryną partypoker.

BlackICE Firewall:

Otwórz aplikację BlackICE Firewall i kliknij przycisk „Tools” (Narzędzia). Kliknij łącze „Edit Black Ice Settings” (Edytuj ustawienia). W nowym oknie wybierz kartę „Protection” (Ochrona), a następnie zaznacz pole wyboru „Trusting” (Zaufane). Kliknij przycisk „Apply” (Zastosuj), a następnie przycisk „OK”.

eTrust EZ Firewall:

Otwórz aplikację EZ Firewall i kliknij link „Privacy” (Prywatność) po lewej stronie okna. Kliknij kartę ”Site List” (Lista witryn). Przewiń do wiersza zawierającego pozycję www. PartyGaming . W tym wierszu kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę „Private Header” (Nagłówek prywatny) i wybierz polecenie „Allow” (Zezwalaj). Zamknij wszystkie okna i ponownie połącz się z witryną partypoker.

CA Security Center:

Kliknij ikonę CA Security Center na pasku zadań (w prawym dolnym rogu ekranu). Kliknij pozycję „CA Personal Firewall”. Kliknij opcję „Open Advanced Settings” (Otwórz ustawienia zaawansowane) w obszarze CA Personal Firewall. Kliknij opcję „Firewall” (Zapora) po lewej stronie. Na liście aplikacji wybierz pozycję PartyGaming.exe. Aby zezwolić na dostęp, kliknij każdą ikonę w obszarze „Access” (Dostęp), wybierając opcję „Allow” (Zezwalaj). Zamknij okno CA Security Center i spróbuj ponownie połączyć się z naszym oprogramowaniem.

AVG Internet Security 8.0:

Kliknij ikonę AVG Internet Security na pasku zadań lub kliknij przycisk „Start”, wskaż polecenie „Wszystkie programy”, wybierz pozycję „AVG 8.0”, a następnie kliknij opcję „AVG User Interface” (Interfejs użytkownika). Kliknij dwukrotnie opcję „Firewall” (Zapora). Zanotuj profil wybrany w obszarze „Firewall settings” (Ustawienia zapory). Kliknij opcję „Tools” (Narzędzia), a następnie pozycję „Firewall settings” (Ustawienia zapory). W obszarze „Profiles” (Profile) kliknij profil wybrany w poprzednim oknie. Kliknij opcję „Applications” (Aplikacje). Na liście programów wybierz pozycję PartyGaming MFC Application. Kliknij przycisk „Edit” (Edytuj) i wybierz opcję „Allow for all” (Zezwalaj na wszystko) w obszarze „Application action” (Aktywność aplikacji). Dwukrotnie kliknij przycisk OK. Kliknij opcję „Save changes” (Zapisz zmiany) i spróbuj ponownie połączyć się z naszym oprogramowaniem.

Trend Micro Internet Security:

Kliknij ikonę Trend Micro Internet Security na pasku zadań (w prawym dolnym rogu ekranu). Kliknij przycisk „Home Network & Firewall Controls” (Sieć domowa — ustawienia zapory). Kliknij opcję „Settings” (Ustawienia) w obszarze „Personal Firewall” (Zapora osobista). Kliknij opcję „Advanced Settings” (Ustawienia zaawansowane). Kliknij link „Program Control” (Sterowanie programem). Na liście programów wybierz pozycję PartyGaming i kliknij przycisk „Edit” (Edytuj). W polu Firewall „Response” (Reakcja zapory) wybierz ustawienie „Allow” (Zezwalaj) i kliknij przycisk OK. Zamknij, klikając ponownie przycisk OK. Zamknij okno Trend Micro Internet Security i spróbuj ponownie połączyć się z naszym oprogramowaniem. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji zapory, skontaktuj się z naszym zespołem technicznym.